Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ČLENSTVÍ A ÚČASTI NA AKCÍCH
TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek

(dále jen „Podmínky“)"Jo, je to napsané právnickou řečí, ale i my potřebujeme formální dokument, o který se v nesnázích opřít. Přejeme příjemné čtení! "
Tom a Ondra

I. Úvodní ustanovení:

1. TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek, Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČO 05734916 (dále jen „Spolek“) je organizací dobrovolně sdružující své členy na účelem plnění cílů Spolku uvedených ve stanovách. Spolek tak svým členům umožňuje účastnit se sportovních akcí (dále jen „Akce“) se zaměřením na horskou cyklistiku. Členem Spolku se může stát fyzická nebo právnické osoba, která splňuje požadavky uvedené ve stanovách a těchto Podmínkách.

2. Podmínky upravují práva a povinnosti Spolku a jeho členů při pořádání Akce a účasti na Akci, ledaže se strany dohodnou v konkrétním případě jinak. Pokud si strany dohodnou odlišné podmínky pouze ohledně některých práv a povinností, řídí se jejich vztah ve zbytku ustanoveními těchto Podmínek.

3. Tyto Podmínky se v rozsahu částí III.-VII. vztahují i na osoby, které nejsou členy Spolku, ale účastní se Akcí Spolkem pořádaných.

II. Podmínky členství, registrace

1. Členství ve Spolku je primárně bezplatné a členům jsou přiznána všechna zákonná práva a povinnosti ze členství plynoucí. Nad rámec zákonné úpravy Spolek určuje dvě podformy členství - tzv. účast v klubu, jimž jsou přiznány výhody aktuálně uvedené na webových stránkách Spolku.

2. V souladu s čl. 3.3. písm. c) stanov Spolku, určuje Spolek následující podmínky účasti v klubu:

2.1. výběr účasti v klubu ve formě TG Friend nebo TG Bike Club,

2.2. registrace prostřednictvím webového formuláře za současného vytvoření vlastního profilu (dále jen „Registrace“). Není-li Registrace ze strany Spolku stornována, má se za to, že Spolek osobu za člena přijal,

2.3. v případě výběru formy TG Bike Club, zaplacení členského příspěvku ve výši 720,- Kč/rok. Nezaplacením bude členovi změněna účast v klubu na TG Friend.

3. V případě, že se člen rozhodne ukončit členství ve Spolku, je povinen toto neprodleně Spolku oznámit. Poté mu bude deaktivována Registrace.

III. Cena Akce, rezervace, platba Akce:

1. Cena akce zahrnuje položky uvedené na webových stránkách Spolku, případně v konkrétní nabídce Akce adresované členovi. Cena Akce nezahrnuje položky výslovně neuvedené, zejména pak: letenky, pojištění, kompenzaci za uzavření lanovek a kompenzaci pro případ, že se člen rozhodne nevyužít kompletní program Akce.  Cena Akce je uhrazena bankovním převodem na účet Spolku nebo platbou v hotovosti statutárnímu orgánu, příp. osobě pověřené Spolkem. Informace potřebné pro převod obdrží člen emailem po provedení rezervace Akce.

2. Člen se na Akci přihlásí řádnou rezervací v Registraci, které je potvrzena souhlasem s těmito Podmínkami a zaplacením ceny Akce. Platební pokyny (zejména cena, číslo účtu, splatnost) jsou členovi doručeny obratem po přihlášení na Akci na emailovou adresu, kterou zadá při Registraci. Cenu Akce lze také hradit online platbou prostřednictvím platební brány v souladu s odst. 4 tohoto článku obratem po přihlášení na Akci . V případě nezaplacení ceny Akce řádně a včas je Spolek oprávněn rezervaci člena zrušit.

3. Cenu Akce lze uhradit i prostřednictvím dárkového poukazu. Dárkový poukaz lze zakoupit na internetových stránkách Spolku i bez registrace. Cenu poukazu odpovídá ceně Akce. Platební pokyny (zejména cena, číslo účtu, splatnost) jsou objednateli dárkového poukazu (dále jen „Dárce“) doručeny obratem po objednání na emailovou adresu, kterou zadá v objednávce. Cenu dárkového poukazu lze také hradit online platbou  prostřednictvím platební brány v souladu s odst. 4 tohoto článku obratem po objednání dárkového poukazu. Dárkový poukaz bude Dárci doručen na emailovou adresu, kterou zadá v objednávce, bezprostředně poté, co bude úhrada ceny dárkového poukazu na účet Spolku. V případě nezaplacení ceny dárkového poukazu je Spolek oprávněn objednávku zrušit. Dárce může od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě dárkového poukazu, odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne zaplacení ceny dárkového poukazu.

4. Online platby pro Spolek zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Kontaktní údaje pro případné reklamace a dotazy k platbám: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel:  +420 228 224 267. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Více informací o platební bráně k nalezení na https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana .

4.1. Platba kartou - Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadá člen Spolku nebo Dárce číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najde v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak bude nejspíš požádán o zadání číselného kódu, který obdrží SMSkou od své banky.

4.2. Platba bankovním převodem - Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate člena nebo Dárce přesměruje do jeho internetového bankovnictví, kam se přihlásí jako obvykle a zde potvrdí už připravený platební příkaz.

4.3. Po dokončení platby bude člen nebo Dárce přesměrován zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, Spolek bude bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

IV. Storno Akce, zrušení nebo změna programu Akce:

1. Storno účasti na Akci ze strany člena je třeba oznámit Spolku prostřednictvím emailu. Po jeho potvrzení budou členovi Spolku účtovány storno poplatky:

1.1. Storno více jak 30 dní před zahájením Akce: není poplatek

1.2. Storno 15 až 30 dní před zahájením: 25% celkové ceny Akce

1.3. Storno 7 dní až 14 dní před zahájením: 50% celkové ceny Akce

1.4. Méně jak 7 dní nebo nenastoupení na Akci: 100% celkové ceny Akce.

2. Storno poplatky dle odstavce (1) tohoto článku budou členovi účtovány i v případě, že se na Akci řádně registruje, nedojde však k úhradě ceny Akce a člen na Akci bez uvedení důvodu nenastoupí. Toto opatření slouží k náhradě ušlého zisku způsobeného blokací místa na Akci.

3. Nad rámec odstavce (1) tohoto článku budou v případě zahraničních výjezdů členovi účtovány storno poplatky v rozsahu, v jakém budou Spolku za Člena výjezdu účtovány ze strany ubytovacích, přepravních či jiných společností poskytující Spolku v rámci výjezdu služby.

4. V případě, že se člen opakovaně registruje na bezplatné Akce, na které bez uvedení důvodu a bez odhlášení nedorazí nebo se z nich v den jejích konání odhlásí, je Spolek oprávněn takového člena zablokovat z registrování na bezplatné Akce. Důvodem tohoto opatření je skutečnost, že člen blokuje místo na Akci jinému členu a toto místo pak zůstane bezdůvodně neobsazeno.

5. Akce se koná za podmínek přihlášení minimálního počtu členů uvedeného na webových stránkách Spolku. O zrušení Akce z důvodu nedosažení minimálního počtu členů bude člen informován emailem nejpozději 3 dny před zahájením Akce. V tomto případě bude členovi vrácena zaplacená cena Akce. Spolek zprostředkovává nákup letenek, jízdenek či zajištění ubytování (mimo ubytování v rámci Akce) jen v případě dosažení minimálního počtu členů.

6. Spolek si vyhrazuje právo na zrušení Akce v důsledku neodvratitelných událostí či událostí způsobených vyšší mocí, která zabraňuje pořádání Akce nebo ohrožuje bezpečnost členů. V tomto případě bude členům vrácena zaplacená cena Akce ponížená o realizované výdaje.

7. Vedoucí Akce je oprávněn změnit program Akce v důsledku posouzení aktuálních meteorologických podmínek, stavu plánovaných tras a výkonnosti členů Akce tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost členů. Člen prohlašuje, že je s tímto srozuměn a v případě, že změna programu Akce bude způsobena jinými členy, nebude požadovat slevu z ceny Akce nebo jinou kompenzaci ze strany Spolku.

8. Zjistí-li Spolek, že Akce nemá dohodnuté vlastnosti, o nichž Spolek člena ujistil nebo které člen vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí Spolek nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady, a to v nejbližším možném termínu. Vady Akce zjištěné v průběhu Akce musí člen neprodleně oznámit vedoucímu Akce. Nelze-li pokračování Akce zajistit jinak, než prostřednictvím programu nižší jakosti než jakou určuje popis Akce, vrátí Spolek členovi rozdíl v ceně.

V. Podmínky účasti a chování členů:

1. Člen se účastní Akce na vlastní nebezpečí a bere na vědomí, že aktivity na Akci mohou být i při vynaložení veškeré odborné péče rizikové.

2. Na Akcích Spolku působí vedoucí Akce jako organizační článek skupiny a každý Člen je povinen respektovat jeho pokyny. Právo odchýlit se od programu Akce má člen pouze se souhlasem vedoucího Akce a na vlastní nebezpečí. I v tomto případě je člen povinen respektovat bezpečností pokyny Spolku a vedoucího Akce.

3. Každý člen nese plnou odpovědnost za svou sportovní i fyzickou přípravu a za technický stav svého sportovního vybavení.

4. V případě nevhodného nebo rizikového (špatný zdravotní stav, nedostatečná zkušenost, nedostatečné vybavení apod.) chování člena na Akci či v případě nerespektování pokynů vedoucího Akce či jiného úmyslného ohrožování průběhu Akce (dále jen „Nebezpečné chování“), je vedoucí Akce oprávněn člena z Akce vyloučit bez nároku na vrácení zaplacené ceny Akce. Člen toto bere na vědomí a zavazuje se během přípravy na Akci i v jejím průběhu dodržovat pokyny vedoucího Akce.

5. Vznikne-li v důsledku Nebezpečného chování člena Spolku, jinému z jeho členů či jakékoli další osobě škoda, je člen, který ji způsobil, povinen ji v plné výši uhradit.

6. V případě, že člen využije vybavení poskytnuté Spolku (př. půjčení kola), odpovídá za jeho poškození, ztrátu či zničení až do výše skutečné škody.

7. Člen se zavazuje mít sjednáno pojištění léčebných výloh platné po celou dobu Akce s dostatečnou výší krytí pro případ jakékoli nehody či události spojené s programem Akce. V případě pojistné události není vedoucí Akce povinen brát zřetel na to, zda má poškozený člen sjednáno pojištění a poskytne potřebnou pomoc nebo součinnost k ošetření člena či zamezení vzniku škody na zdraví či věci.

VI. Ochrana osobních údajů

1. Zásady zpracování osobních údajů členů Spolku a Dárců jsou uvedeny v dokumentu Zpracování osobních údajů.

V. Závěrečná ustanovení:

1. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto Podmínek, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

2. Podmínky jsou účinné od 19.03.2021 a v plném rozsahu nahrazují Podmínky účinné od 10.11.2020.
V Praze dne 19.03.2021 TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek


TRAIL-GUIDE, zapsaný spolek, Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, IČO 05734916
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze pod sp.zn. L 67714 

Parťáci projektu